Кафедра філософії і політології була створена 1991 року, до 2005 року її очолював к. філос. н., доцент Великих А. А., а з 2005 до 2012 року - д. філос. н., проф. Будко Володимир Васильович. Кафедра забезпечує навчальний процес на всіх курсах усіх факультетів денної та заочної форм навчання, бере участь в підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів і аспірантів Університету. Фахівцями кафедри використовуються сучасні форми і методи викладання філософії, соціології, політології, логіки, конфліктології, філософії та методології науки, методології наукових досліджень, спецкурсу «Місто як соціальна система». Наукові дослідження кафедри пов'язані з розробкою тем «Філософія муніципального управління». Під керівництвом і науковим консультуванням проф. Будко В. В. Захищено чотири кандидатських і одна докторська дисертації, проф. Корженка В. В. - дванадцять кандидатських і дві докторські. Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі щорічних Міжнародних філософських Сковородинівських читань і Міжнародних соціологічних читань (обидва - Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), політологічних читань (Харківська національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого), в роботі Харківського міського товариства «Філософська освіта», а також в численних регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. З 2011 року на базі кафедри проводиться щорічна Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Місто. Культура. Цивілізація », в роботі якої беруть участь вчені з України, Польщі, США, інших країн.

На кафедрі дві методичні секції: філософії і політології, постійно працюють теоретичні та методичні семінари викладачів, при проведенні яких обговорюються актуальні проблеми суспільних наук та удосконалення методики викладання навчальних дисциплін. Викладачами кафедри приділяється увага науковій роботі студентів. Вони беруть активну участь у роботі студентської науково-технічної конференції Університету, інших конференціях і конкурсах студентських наукових робіт. В даний час кафедра працює над підвищенням теоретичного і методичного рівня викладання, удосконаленням методів і форм навчання та організації самостійної роботи студентів. Особливу увагу викладачі приділяють впровадженню в навчальний процес мультимедійних технологій і застосування елементів дистанційної освіти для студентів денної та заочної форм навчання. Для інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів, встановлення зворотного зв'язку між викладачем і студентом кафедра має свій сайт www.fps.kname.edu.ua

Кафедра відкрита для конструктивної критики, зауважень і пропозицій щодо вдосконалення навчальної та наукової роботи, налагодження співпраці з колегами України, ближнього і далекого зарубіжжя.