КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

Завідувач кафедри – Корженко Володимир Васильович,

професор, доктор філософських наук

   Викладачі кафедри філософії і політології забезпечують навчальний процес для студентів усіх курсів денної та заочної форм навчання, беруть участь в підготовці бакалаврів, магістрів і аспірантів Університету. Для професорсько-викладацького складу кафедри вельми характерне прагнення до постійного професійного зростання.
   Високу якість викладання дисциплін забезпечує потужний кадровий склад кафедри: провідні професори та доценти, автори оригінальних лекційних курсів. Фахівці кафедри використовуються сучасні форми і методи навчання.
   Результати творчих пошуків членів кафедри висвітлено в численних публікаціях: монографіях, статтях у фахових виданнях, навчально-методичних посібниках та виступах на міжнародних і загальноукраїнських конференціях, міжнародних конгресах. Однією з форм науково-дослідної діяльності кафедри є проведення теоретико-методологічних семінарів, що дають можливість виявити та обговорити найактуальніші проблеми сучасного стану розвитку науки.
   Пріоритетним завданням колективу є забезпечення студентів, магістрантів та аспірантів навчально-методичними матеріалами, в тому числі, й для дистанційного навчання. Усі науково-матеріали представлено в електронному варіанті.
Наукові інтереси викладачів кафедри стосуються таких сфер людського буття: взаємин людини і суспільства, громадянина і держави; культури і духовності, соціальної філософії, соціологізації молоді, гендерних проблем, формування і розвитку творчого потенціалу особистості, соціальних наслідків інформаційного суспільства, віртуального простору, державного будівництва, публічного управління, соціальної держави, громадянського суспільства, соціальних технологій, розвитку вищої школи України, змін в соціальній структурі українського суспільства, формування внутрішнього ринку в Україні та ін.
Кафедральна тема НДР: «Філософія муніципального управління: теорія, методологія, практика».
   Викладачами кафедри значна увага приділяється науковій роботі студентів: організації їхньої участі в науково-практичних конференціях з публікацією власних тез, а також у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових праць.
Щорічно за участі викладачів кафедри проводиться міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Місто. Культура. Цивілізація».
   Професорсько-викладацький склад кафедри філософії і політології забезпечує високий рівень гуманітарної підготовки студентів; виконує важливі завдання з організації навчально-виховного процесу; сприяє формуванню у студентів і аспірантів культури критичного мислення; займається формуванням системи ціннісних орієнтацій і соціальних нормативів, які визначають розвиток особистості майбутніх фахівців у сфері міського господарства.