ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Назва освітнього компоненту

Логіка

Вид

вибіркова,

Семестр(и), в якому викладається

3-й, 4-й

Кількість кредитів ЄКТС

4

Рівень вищої освіти

диференційований залік

Освітня (і) програма (и)

усі освітні програми

 

Мова викладання, навчання

українська

ННІ/факультет

навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації

Кафедра

філософії і політології

Лектор (викладач)

доцент кафедри, кандидат філософських наук Кунденко Яна Миколаївна

Контакти лектора (викладача)

ауд. 405цк

чат Microsof Teams

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мета: вивчення законів логіки, необхідних для розуміння об’єктивної реальності та соціокультурних феноменів пізнавальної діяльності, що має дійсний характер при вирішенні професійних задач. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логіка» є характеристика основних форм та законів пізнання; визначення видів логічних операцій з поняттями, судженнями та умовиводами; ознайомлення з теорією логічної аргументації та психологічними аспектами здійснення діалогу і ділової бесіди.

         Освітні компоненти, на які спирається: «Українські історико-гуманітарні студії».

Зміст:

Змістовий модуль 1. Історичні етапи розвитку та основні закони логіки

Основні значення терміну «логіка». Об’єкт і предмет науки логіки.
Методи науки логіки. Місце логіки у системі наук. Особливості абстрактного мислення. Поняття «логічна форма» (структура). Основні категорії логіки. Істинність та формальна правильність мислення. Виникнення логіки як науки. Періодизація її розвитку: антична, схоластична, сучасна логіка. Тенденції розвитку сучасної логіки.

Змістовий модуль 2 Форми мислення

Загальна характеристика поняття. Основні логічні засоби формування понять. Зміст та обсяг поняття. Види понять. Логічні операції з поняттями. Загальна характеристика судження. Види суджень: безпосередні, рефлективні, необхідності та поняття. Види умовиводів: безпосередні, рефлективні, необхідності. Поняття про силогізми. Дедукція, індукція, традукція(аналогія). Диз’юнкція та кон’юнкція. Об’єктивне поняття. Ідея та метод.

Змістовий модуль 3 Загальні теоретичні основи сучасної логіки

Правила доведення та спростування. Структура та види доведення. Правила та можливі логічні помилки в доведенні. Спростування тези та аргументів. Гіпотеза як форма наукового пізнання. Визначення та види гіпотези. Логічні засоби і принципи підтвердження гіпотез. Загальна характеристика суперечки та види суперечок. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки. Ділова бесіда її основні функції. Предмет дослідження практичної логіки. Логічний аналіз практичних дій (логіка дії). Логічна культура вибору та прийняття рішення в цілеспрямованій дії.

 

Результати навчання:

- знати основи теорії сучасної логіки;

- вміти використовувати основні принципи критичного мислення у професійній діяльності;

- мати навички аргументованого ведення полеміки, ділової бесіди.

Методи навчання:

- словесні (усні інтерактивні дискусії);

- практичні (творчі завдання: текстові та аудіо-візуальні есе);

- письмові (наукові тези).

Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання:

- усне та письмове опитування за матеріалами слайд-лекцій,

- складання словника понять,

- виконання творчих та теоретичних завдань,

- підготовка електронній презентації та обговорення-гра,

- складання текстових та аудіо-візуальних есе, що подаються як тези на студентську наукову конференцію.

Методи модульного контролю (за змістовими модулями):

- тестування.

Методи підсумкового семестрового контролю (екзамен):

- письмово за білетами або у формі тестування.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення:

 1. Пазиніч С. М. Сучасна логіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова: Видавець Олександр Савчук. 2018. 368 с.
 2. Пазиніч  С. М. Глосарій з логіки та філософії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /; рец. В. В. Шкода, В. О. Лозовий ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2005. 322 с. 
 3. Романовський О. Г., Пазиніч С. М., Резніков П. П.; Логіка (для технічних. вузів) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / рец. В. В. Шкода, В. О. Лозовий ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2004. 492с.
 4. Кремень В. Г., Пазиніч С. М., Резніков П. П., Романовський О Г., Товажнянський  Л. Л. Логіка : підручник для студ. вищ. навч. закл. /; рец. В. В. Шкода, В. Д. Титов, В. Ф. Сухіна ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2004. 636 с. 
 5. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. Дисципліни. К.: КНЕУ, 2002. 127 с.
 6. Бандурка О. М., Тягло О. В. Курс логіки. Підручник. К.:Літера ЛТД. 2002. 160 с.
 7. Жеребкін В. Є. Логіка: підручник. К.:Т-во «Знання», КОО,2011. 262 с.
 8. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL : http://www.nbuv.gov.ua

INFORMATION REFERENCE

Full name of the discipline

Logic

Type of discipline

selective,

Semester 

3, 4

Number of ECTS credits

4

Level of higher education

differentiated credit

Educational programme

all educational programs

Language of instruction, teaching

Ukrainian

ESI/faculty

Academic and Research Institute of Doctoral and Postdoctoral Studies

Department

philosophy and political science

Name of lecturer(s)

Associate Professor, PhD in Philosophy

Yana M. Kundenko

Contacts of lecturer(s)

roоm 405cb

chat Microsof Teams

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

The purpose of the discipline: the formation of philosophical thinking in the form of the concept and skills of applying philosophical methodology, theoretical views on the world as a whole, on the relationship of man to this world in the context of ontological, epistemological, axiological and social problems; development of critical thinking abilities and independent analysis of the phenomena of social life, the ability to connect general philosophical problems with specific tasks of theory and practice, taking into account the specifics of the student's future professional activity.

 

Interdisciplinary connections: "Ukrainian historical and humanitarian studies",

 

Contents:

Content module 1. History of philosophy.

Questions regarding the main categories and concepts of philosophy are considered. Philosophy as a science and worldview. Historical types of worldview: myth, art, religion, science, philosophy. Subject and method of philosophy. Cultural and historical prerequisites for the emergence of the philosophy of the Ancient East. Peculiarities of ancient philosophy. Peculiarities of Western European and Eastern religious philosophy. Philosophy of the New Age and Enlightenment. Modern non-classical philosophy. Ukrainian philosophical thought.

Content module 2. Ontology. Epistemology.

The problem of cognition in the history of philosophy. Cognition as a specific form of human development towards the world. The main content of cognitive activity. Definition of the concepts "theory of cognition", "cognition", "object", "subject", "subject", "truth". The problem of the genesis of consciousness. The main types of cognition: theoretical cognition (consciousness); practical knowledge (self-awareness); generalizing (mind). The importance of the theory of knowledge. The main stages of the development of the concept of "being" in the history of philosophy. Definition of basic laws and categories of logic. Basic forms of concept definition.

Content module 3. Social philosophy.

Peculiarities of philosophical knowledge of society and man. Correlation between the subjects of social philosophy and other humanities. The main categories of social philosophy. Valuable aspects of cognitive activity. Definition of the concept of "spiritual basis" and the problem of "new reality". The main types of values: aesthetic, ethical, epistemological and ideological (methodological). The problem of media culture in the information society. Determination of the specifics of social communication. Basic forms and types of social communication.

 

Learning outcomes:

- to know the main meaning of philosophical concepts, to determine the moral principles and spiritual values of society.

- apply critical thinking, analysis, synthesis, generalization.

- justify the value of the principles of diversity and multiculturalism.

 

Teaching methods:

- verbal (oral interactive discussions);

- practical (creative tasks: text and audio-visual essays);

- written (scientific theses).

 

Methods of control and the procedure for assessing learning outcomes:

- oral and written survey based on slide lecture materials,

- compiling a dictionary of concepts,

- performance of creative and theoretical tasks,

- preparation of an electronic presentation and discussion-game,

- writing text and audio-visual essays, which are submitted as theses for a student scientific conference.

Methods of modular control (by content modules):

- testing.

Methods of final semester control (exam):

- in writing by tickets or in the form of testing

 

Material and technical and informational support:

 1. Пазиніч С. М. Сучасна логіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова: Видавець Олександр Савчук. 2018. 368 с.
 2. Пазиніч  С. М. Глосарій з логіки та філософії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /; рец. В. В. Шкода, В. О. Лозовий ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2005. 322 с. 
 3. Романовський О. Г., Пазиніч С. М., Резніков П. П.; Логіка (для технічних. вузів) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / рец. В. В. Шкода, В. О. Лозовий ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2004. 492с.
 4. Кремень В. Г., Пазиніч С. М., Резніков П. П., Романовський О Г., Товажнянський  Л. Л. Логіка : підручник для студ. вищ. навч. закл. /; рец. В. В. Шкода, В. Д. Титов, В. Ф. Сухіна ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2004. 636 с. 
 5. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. Дисципліни. К.: КНЕУ, 2002. 127 с.
 6. Бандурка О. М., Тягло О. В. Курс логіки. Підручник. К.:Літера ЛТД. 2002. 160 с.
 7. Жеребкін В. Є. Логіка: підручник. К.:Т-во «Знання», КОО,2011. 262 с.
 8. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL : http://www.nbuv.gov.ua